Сметки Ностро

Ностро сметките са сметките на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина. Ностро сметките се използват за улесняване на международната търговия и трансакции и играят важна роля в световната икономика. Ностро сметките са деноминирани в чуждестранна валута и позволяват на банките да държат средства в чуждестранна валута. Ностро сметките се използват и за уреждане на плащания между банките. ностро сметките са важна част от глобалната банкова система и играят съществена роля за улесняване на международната търговия и трансакции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма