Спекулации

Спекулацията е опит за предвиждане и извличане на печалба от промените в обменните курсове. Спекулантите играят на пазара, като купуват и продават валути в опит да реализират печалба от колебанията в стойността на тези валути. Спекулациите са рисковани, тъй като няма гаранция, че спекулантът ще предвиди правилно посоката на пазара. Въпреки това, ако е успешна, спекулацията може да осигури значителна възвръщаемост на инвестицията. Спекулантите обикновено използват различни инструменти, които им помагат да вземат решения кога да купуват и продават валути. Тези инструменти включват икономически показатели, технически анализ и информация за политическите и икономическите условия. Спекулациите не са за всеки, но за тези, които имат необходимите умения и знания, за да бъдат успешни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма