Спесимен

Спесименът е документ, удостоверяващ подписите на лицата, упълномощени да представляват банката при сделки с трети лица. Образецът трябва да бъде придружен от описание на обхвата на представителната власт, предоставена на тези лица, и начина на подписване на договорите от тези лица. Образците обикновено се използват от банките при откриване на нови сметки или при промяна на лицата, които подписват съществуващите сметки. Като изискват образец, банките могат да гарантират, че само упълномощени представители имат достъп до средствата по сметката и влизат в договорни отношения от името на банката. По този начин образците играят важна роля за защитата на банките и техните клиенти от измами и финансови злоупотреби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма