Спот курс

Спот курсовете са важни за валутните транзакции, тъй като осигуряват незабавен трансфер на средства. Това е важно за предприятията, които трябва бързо да прехвърлят пари, за да се възползват от възможностите или да изпълнят задълженията си. Спот курсовете са важни и за физическите лица, които трябва да направят големи покупки, като например жилище или автомобил. Познавайки спот курсовете, хората могат по-добре да управляват финансите си и да вземат информирани решения за валутните си транзакции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма