Спред

Спредът е разликата между лихвените проценти, договорени от търговските банки по разрешените от тях заеми, и тези, платени по привлечените средства; разликата между лихвения процент, договорен от банката, и основния лихвен процент. Спредовете могат да варират в зависимост от редица фактори, включително вида на кредита, кредитоспособността на кредитополучателя и пазарните условия. Спредовете могат да бъдат повлияни и от промени в основния лихвен процент, определен от централната банка. Когато основният лихвен процент се повиши, банките често увеличават лихвените проценти, които начисляват по кредитите, което води до по-висок спред. Обратно, когато основният лихвен процент спада, банките могат да намалят лихвените проценти по кредитите, което води до по-нисък спред. Важно е да се вземат предвид спредовете, когато се взема заем, тъй като те могат да окажат значително влияние.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма