Средно срочни кредити

Средносрочните заеми са вид заеми със срок на изплащане от една до три години. Средносрочните заеми могат да се използват за различни цели, например за финансиране на разширяване на бизнеса или за консолидиране на други дългове. Едно от основните предимства на средносрочните заеми е, че те обикновено имат по-ниски лихвени проценти от краткосрочните заеми. Това ги прави привлекателен вариант за кредитополучатели, които трябва да финансират голям проект или които имат други дългове с високи лихви. Друго предимство на средносрочните заеми е, че те могат да бъдат структурирани по начин, който позволява гъвкави възможности за погасяване. Например някои заемодатели могат да позволят на кредитополучателите да правят само лихвени плащания през първата година от заема. Това може да осигури значително облекчение на паричните потоци през началните етапи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма