Срок на лизинговия договор

Срокът на лизинга е периодът от време, през който лизингополучателят използва актива, предмет на лизинга, и плаща периодични лизингови плащания. Обикновено той се договаря между лизингополучателя и лизингодателя. Срокът може да бъде от няколко месеца до няколко години. Важно е да се отбележи, че условията на лизинга трябва да бъдат изпълнени, за да бъде споразумението валидно. Ако някоя от страните наруши условията на лизинговия договор, тя може да носи отговорност за вреди. Поради това е важно внимателно да прочетете и да разберете условията на всеки договор за лизинг, преди да го подпишете.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма