Стагнация

Стагнацията е период на спад в промишленото производство. Тя се характеризира с бавен икономически растеж, висока безработица и ниски нива на инвестиции. Стагнацията може да бъде причинена от редица фактори, включително забавяне на растежа на населението, намаляване на търсенето на стоки и услуги или увеличаване на предлагането на работна ръка. Стагнацията може да бъде причинена и от липса на иновации или от неспособност за адаптиране към променящите се пазарни условия. Стагнацията може да има отрицателно въздействие върху икономиката, като доведе до увеличаване на бедността и неравенството. За да се справят със стагнацията, правителствата и предприятията трябва да насърчават иновациите и инвестициите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма