Стендбай кредит

Резервният кредит е вид кредит, при който кредитополучателят издава серия от краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок. Стендбай кредитът се предоставя под формата на споразумения, които гарантират закупуването или намирането на купувач за цялата емисия ценни книжа. Резервният кредит обикновено се използва от предприятия за финансиране на дейността им или за разширяване на бизнеса им. Резервният кредит се използва и от правителствата за финансиране на техните операции. Резервният кредит е важен източник на финансиране за много предприятия и правителствени организации. Резервният кредит позволява на предприятията и държавните органи да продължат дейността си или да разширят бизнеса си, без да се притесняват за намирането на нови източници на финансиране. Резервният кредит е жизненоважен инструмент за много предприятия и правителствени организации.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма