Стипулация

Стипулацията се отнася до отговор, който създава задължение в момента, в който клиентът стане задължен към кредитора. С други думи, стипулацията е отговор, при който възниква задължение за действие или изпълнение при определени условия. Типичен пример за стипулация са сделките на фондовата борса. Когато някой купува акции, той стипулира, че ще продаде акциите на по-късна дата, ако цената им се повиши. По същия начин, когато някой продава акции, той се задължава да ги купи обратно на по-късна дата, ако цената им се понижи. С уговорката за тези сделки двете страни създават задължение за действие, което е обвързващо за тях при определени обстоятелства.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма