Стокова борса

Стоковата борса е пазар, на който се търгува със стоки. Стоките могат да се продават за незабавна доставка или за доставка в определен момент в бъдещето. На стоковите борси се търгуват и фючърсни договори. Това са споразумения за покупка или продажба на стока на определена цена на определена дата. На стоковите борси обикновено се търгува със селскостопански продукти и метали. Търговията на стоковата борса може да бъде рискова. Цените могат да бъдат променливи и бързо да се покачват и понижават. Стоковите борси се регулират от правителствени агенции. Това помага да се гарантира, че търговията е честна и че цените не се манипулират.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма