Сторно

Storno е немска дума, която означава "поправка" Това е и наименованието на метод, използван за извършване на корекции в счетоводните записи. Когато е допусната грешка в запис, първоначалният запис се сторнира и се прави нов, коректен запис. Този метод се използва, за да се поддържат счетоводните книги точни и актуални. Сторно може да се използва за коригиране на грешки както в Счетоводни задължения, така и в Счетоводни вземания. В Счетоводство за задължения Storno може да се използва за коригиране на надплатено или неправилно плащане. В Счетоводни вземания Storno може да се използва за коригиране на недостатъчно плащане или неправилна фактура. Storno е прост и ефективен начин да поддържате счетоводството си точно и актуално.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма