Субординарно задължение

Подчинените (Субординарни) задължения са тези, които се дължат след някое друго задължение, което е първо по ред. Например, ако имате ипотека върху къщата си, интересът на банката е подчинен на вашия интерес към имота. Това означава, че ако не изпълнявате задълженията си по ипотеката, банката може да изземе къщата ви и да я продаде, за да изплати дълга, но вие все още ще отговаряте за евентуалния недостиг. Подчинените задължения могат да бъдат създадени и по споразумение, например когато сте гарант по заем за друго лице. В този случай, ако кредитополучателят не изпълни задълженията си, вие ще бъдете отговорен за изплащането на дълга. Подчинените задължения понякога се наричат "младши" задължения, тъй като са с по-нисък приоритет от другите дългове.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма