Такси

Таксите са такси, начислявани от банките за услугите, улесненията и транзакциите, които те предоставят на своите клиенти. Таксите могат да бъдат еднократни, като например такса за откриване на сметка, или периодични, като например месечна такса за обслужване. Таксите се начисляват и за конкретни транзакции, като например банкови преводи или теглене от чуждестранни банкомати. Въпреки че таксите са различни за различните банки, те обикновено се оповестяват в договора с клиента на банката. В резултат на това е важно клиентите да прегледат внимателно това споразумение, преди да открият сметка. С течение на времето таксите могат да нараснат, затова е важно да изберете банка, която начислява разумни и прозрачни такси.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма