Тарифа

Тарифата е данък върху вноса или износа между суверенни държави. Обикновено тарифите се налагат, за да се защитят националните индустрии от чуждестранна конкуренция. Тарифите могат да се налагат и като ответна мярка срещу тарифи, наложени от друга държава, или за да се увеличат приходите на правителството. Тарифите обикновено се категоризират като търговски бариери или данъци. Търговските бариери имат за цел да защитят местните производители, като оскъпят покупката на вносни стоки от потребителите. Данъците, от друга страна, просто се налагат върху вносните стоки, за да се съберат приходи за правителството. Тарифите могат да бъдат или адвалорни, което означава, че се основават на стойността на стоката, или специфични, което означава, че се основават на количеството на стоката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма