Текуща бюджетна сметка

Текущата бюджетна сметка е банкова сметка, използвана от правителството на Обединеното кралство за съхранение на парите на разпоредителите с бюджетни кредити и на парите, отпуснати от бюджета на други лица. Текущата бюджетна сметка е отделна от Консолидирания фонд и се използва за управление на ежедневните парични потоци на правителството. Текущата бюджетна сметка е важна част от фискалното управление на правителството и осигурява прозрачност и отчетност при използването на публичните средства.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма