Текущи активи

Текущите активи са важни за всеки бизнес, тъй като могат лесно да бъдат превърнати в парични средства. Това означава, че те могат да се използват за изплащане на дългове и други задължения, когато те станат дължими. Поради тази причина е важно внимателно да се наблюдават текущите активи и да се гарантира, че те не показват никакви слабости, които биха застрашили изплащането им по договорената схема. Тези активи са правилно структурирани и са стабилни във всяко отношение. Този внимателен мониторинг гарантира, че предприятията могат да продължат да функционират гладко и ефективно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма