Бенефициент

Бенефициерът е трето лице, в чиято полза е сключен договор или възникват права по банкова сделка. В случай на превод бенефициерът е лицето, на което се прехвърлят средствата. В случай на чек бенефициерът е лицето, което е посочено на чека и което го представя за плащане. В случай на акредитив бенефициерът е лицето, което представя акредитива на издателя за плащане. Терминът "бенефициер" може да се отнася и за лицето, което е посочено в животозастрахователна полица като лице, което ще получи обезщетението при смърт.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма