Транзакции

Транзакциите са паричните нужди на външната търговия, например внос на стоки и услуги. Транзакциите се категоризират като текуща или капиталова сметка. Транзакциите по текущата сметка са тези, които включват текущи доходи, като износ на стоки и услуги, и трансферни плащания, като чуждестранна помощ и парични преводи. Транзакциите по капиталовата сметка са тези, които включват капитал, като преки чуждестранни инвестиции и портфейлни инвестиции. Транзакциите се записват в платежния баланс на страната. Платежният баланс на дадена страна е запис на всички транзакции между резидентите на тази страна и останалия свят. Той е разделен на две сметки: текуща сметка и капиталова сметка. В текущата сметка се записват всички транзакции, включващи текущи доходи, като износ и внос на стоки и услуги.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма