Транш

Траншът е предварително договорена сума от финансова операция, която се предоставя или използва на части при определени условия. Траншовете често се използват при емитиране на облигации, секюритизация и структурирано финансиране. По същество траншът е като част от общия размер на предлагания дълг или капитал. Всеки транш има свои собствени условия, като например лихвен процент, дата на падеж и кредитен рейтинг. Траншовете могат да бъдат привилегировани или подчинени, което означава, че имат различни нива на риск. Например първостепенен транш може да има по-нисък лихвен процент, но да е по-вероятно да бъде изплатен изцяло, докато подчинен транш може да има по-висок лихвен процент, но да е изложен на по-голям риск от неизпълнение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма