Трата

Тура е менителница, която се използва при международни плащания и представлява писмено нареждане от издателя до неговия длъжник за плащане на трета страна. Тура обикновено се използва при трансгранични трансакции, където може да се използва за улесняване на плащанията между две страни, които може да не са установили преки банкови отношения. Тура може да се използва и за извършване на плащания в чуждестранна валута, което може да бъде полезно при управлението на валутния риск. Обикновено тура се структурира като инструмент с 30-дневен срок, което означава, че емитентът има до 30 дни да изплати дълга. Обикновено Tura са прехвърлими и прехвърляеми и могат да се търгуват на вторичния пазар. Турите са важен инструмент за управление на международните плащания и могат да осигурят значителни ползи за компаниите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма