Търговски банки

Търговските банки са акционерни дружества и са основен компонент на финансовата и кредитната система. Те поддържат постоянни контакти с клиентите си и, акумулирайки свободните им парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги. Търговските банки играят важна роля в икономиката, като насочват средства от спестителите към предприятията и предоставят основни услуги като плащания, обмен на валута и управление на риска. Те са и източник на капитал за предприятията, а отпусканите от тях заеми спомагат за финансирането на инвестициите и растежа. Търговските банки се регулират от националните правителства, за да се гарантира, че те работят безопасно и стабилно, и да се защитят депозитите на клиентите. През последните години нараства загрижеността за стабилността на банковата система и за рисковете, свързани с дейността на търговските банки.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма