Търговски ефекти

Търговията е процес на покупка и продажба на ценни книжа. Тя включва прехвърляне на пари между две страни, обикновено срещу комисиона. Търговията може да се извършва по различни канали, включително чрез брокери-дилъри, инвестиционни банки и фондови борси. Ефектите от търговията се усещат от всички участници на пазара, включително инвеститори, емитенти и посредници. Търговията влияе върху цената на ценните книжа, наличието на капитал и нивото на риска на пазара. Важно е да се разберат ефектите от търговията, преди да се инвестира в която и да е ценна книга.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма