Бизнес план

Бизнес планът е официален документ, в който подробно са описани целите и стремежите на търговската банка. Той очертава стратегиите, целите и мисията на банката за постигане на тези цели. Бизнес планът се основава на предварителен анализ на вътрешната и външната среда на банката, който включва оценка на нейните силни и слаби страни, възможности и заплахи. Бизнес планът отчита и потенциалните рискове и предизвикателства, с които банката може да се сблъска по време на своето развитие. Като очертава всички тези фактори, бизнес планът предоставя пътна карта за успешното развитие на търговската банка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма