Търговско дружество

Търговското дружество е юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Търговските дружества могат да бъдат създадени за различни цели, включително за извършване на стопанска дейност, за генериране на приходи или за държане на активи. Съществуват много различни видове търговски дружества, включително еднолични търговци, партньорства, дружества с ограничена отговорност и корпорации. Търговските дружества се регулират от щатски и федерални закони и трябва да спазват определени правила и разпоредби, за да могат да работят. Търговските дружества могат да подлежат на данъчно облагане и трябва да подават годишни отчети пред правителството. Търговските дружества трябва също така да спазват правилата за опазване на околната среда, безопасност и здраве. От търговските дружества може да се изисква да получат лицензи и разрешителни от правителството, за да работят.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма