Управителен съвет

Управителният съвет е орган в двустепенна система на управление. При тази система акционерното дружество се управлява и представлява от Управителен съвет, който осъществява дейността си под контрола на Надзорен съвет. Управителният съвет не може да надвишава девет членове. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя възнаграждението им и може да ги смени по всяко време. Процедурният правилник на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет. Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на дружеството и за изпълнението на решенията на надзорния съвет. Управителният съвет има право да представлява дружеството по всички правни въпроси.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма