Управление на ликвидността на активите

Управлението на ликвидността на активите е ключов проблем за всеки бизнес, но особено за малките банки. Управлението на ликвидността на активите е процес на инвестиране в сигурни активи, които при необходимост могат бързо да бъдат превърнати в парични средства, за да се посрещнат нуждите на банката от ликвидност. Това помага да се гарантира, че банката разполага с налични средства, за да посрещне задълженията си, дори и във времена на финансови затруднения. Управлението на ликвидността на активите е важна част от управлението на риска за малките банки и може да помогне за предотвратяване на финансова криза.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма