Управление на пасивите

Управлението на пасивите е процесът на управление на финансовите задължения на дружеството с цел минимизиране на риска от неизпълнение. За да управлява ефективно задълженията, дружеството трябва да има ясна представа за финансовото си състояние и да е в състояние незабавно да осигури парични ресурси за покриване на вземанията към банката. Управлението на пасивите е критичен компонент на финансовото планиране и управлението на риска. Чрез разумно управление на задълженията дружеството може да защити финансовото си състояние и да запази репутацията си.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма