Факторинг

Факторингът е търговска дейност, при която едно лице се задължава да събира вземания на друго лице. Вземанията обикновено са фактури, издадени от кредитора на неговите клиенти. Факторите събират такса за тази услуга, която обикновено е процент от стойността на вземането. Факторингът често се използва от предприятия, които изпитват затруднения при набирането на финансиране от традиционни източници като банки. Това може да е скъп начин за финансиране на бизнеса, но може да осигури така необходимата парична инжекция. Факторингът може също така да помогне на предприятията да подобрят паричните си потоци и да намалят риска от лоши вземания.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма