Фиксинг

Определянето на валутния курс е процес, при който централната банка на дадена страна определя стойността на нейната валута спрямо друга валута или валути. Най-разпространеният вид фиксиране на валутния курс е дневното фиксиране, при което централната банка определя стойността на валутата в началото на всеки ден. След това тази стойност се използва за определяне на цените на всички транзакции, извършени в тази валута през деня. Фиксирането може да бъде ефективен начин за стабилизиране на стойността на дадена валута, но може да доведе и до проблеми, ако фиксираният курс не съответства на реалната стойност на валутата. В резултат на това фиксирането често се разглежда като краткосрочна мярка за стабилизиране на валутата, а не като дългосрочно решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма