Финансов лизинг

Финансовият лизинг се характеризира с дългосрочен договор (от 5 до 10 години) и амортизация на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Всъщност финансовият лизинг е форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно МСС 17 това е лизинг, при който лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всички рискове и ползи от собствеността върху актива. Той трябва да отговаря поне на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът трябва да съдържа клауза, с която собствеността върху актива се прехвърля на лизингополучателя; прехвърлянето на собствеността трябва да се извърши в края на лизинга; и ако по време на лизинга справедливата стойност на наетия актив превишава тази, която би била амортизирана по линейния метод.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма