Финансов одит

Финансовите одити се провеждат с цел да се оцени законосъобразността, надеждността и редовността на счетоводните документи на дадена организация и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на активите. Финансовите одити гарантират, че финансовите отчети на предприятието дават вярна и честна представа за неговото финансово състояние и резултати. Те също така спомагат за откриването и предотвратяването на измами и лошо управление. Финансовите одити се извършват от независими одитори, които се назначават от акционерите на предприятието. Одиторите проверяват счетоводните и финансовите документи на предприятието и провеждат интервюта с ключовия персонал. След това те изготвят доклад, който се представя на акционерите. Докладът съдържа мнението на одитора за това дали финансовите отчети дават вярна и честна представа за финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма