Финансова година

Финансовата година е годината на отчитане на финансовите резултати на търговските банки. Тя започва на първия ден от януари и приключва на последния ден от декември. Финансовите години се обозначават с календарната година, в която завършват. Например финансовата 2019 г. ще бъде от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. Финансовото отчитане е процес на съобщаване на финансова информация за стопанското предприятие на потребители като акционери и кредитори. Финансовите отчети са ключова част от този процес. Финансовите отчети показват финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено дружество за определен период от време. Трите основни вида финансови отчети са баланс, отчет за доходите и отчет за паричните потоци. Финансовите отчети се изготвят, като се използва счетоводството на историческата цена.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма