Финансови институции

Финансовите институции са от съществено значение за гладкото функциониране на икономиката. Те предоставят широк спектър от услуги, включително заеми, инвестиции и депозити. Финансовите институции играят важна роля и при обмена на валута и плащанията. За да могат да извършват тези дейности, финансовите институции трябва да бъдат регулирани от правителството. Регулирането на финансовите институции спомага за защитата на потребителите и гарантира, че финансовите институции работят по сигурен и стабилен начин. Регулирането на финансовите институции също така насърчава стабилността на финансовата система и спомага за предотвратяването на финансови кризи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма