Фиск

Терминът "фиск", използван за обозначаване на финансовите интереси на държавата, води началото си от Средновековието. Фискът се появява по време на кръстоносните походи, когато европейските рицари финансират кампаниите си, като плячкосват съкровища от мюсюлманските страни. Тази плячка, известна като Fisk, се използва за финансиране на други войни и кръстоносни походи. Фискът продължава да се използва през цялото Средновековие и в крайна сметка се свързва с финансите на църквата. В съвременната епоха Fisk се използва най-често във връзка с финансовите интереси на правителството. Fisk може да се използва за описание на данъци, мита и други форми на приходи, които се събират от държавата. Фискът може да се използва и в по-широк смисъл за обозначаване на всеки финансов интерес, който държавата има.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма