Форуард

Форуърдът е вид финансов договор, при който две страни се съгласяват да сключат сделка на определена цена и дата в бъдеще. Форуърдите обикновено се използват, когато едната страна се стреми да се предпази от ценови движения на базов актив, като например стока или валута. Въпреки че условията на договора се договарят предварително, действителната транзакция не се извършва преди договорената дата. Форуърдните договори могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на нуждите на участващите страни, и често се използват в отрасли, в които се търгува със стоки. Предвид потенциалните рискове, форуърдните договори обикновено се сключват само от големи финансови институции и корпорации.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма