Форуард курсове

Форуърдните курсове са обменни курсове по форуърдни транзакции, които показват каква ще бъде стойността на валутата след определен период от време въз основа на точно определени основни посоки на промяна на обменния курс в бъдеще. Форуърдните курсове могат да се използват за спекулиране с бъдещи промени в обменните курсове или за хеджиране срещу възможни бъдещи промени. Например, ако дадено дружество очаква, че доларът ще се засили спрямо еврото през следващите шест месеца, то може да сключи форуърден договор за продажба на евро и покупка на долари по текущия форуърден курс. Ако форуърдният курс е по-нисък от текущия спот курс, компанията ще получи печалба; ако форуърдният курс е по-висок от текущия спот курс, компанията ще понесе загуба. Форуърдните курсове се котират от банките и други финансови институции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма