Форфетиране

Форфетирането е закупуване от търговска банка или финансова институция на вземането на износител от негов длъжник в чужбина. За износителя това е форма на вземане без право на регресен иск. Когато износителят се откаже от вземането си, банката или финансовата институция, на която е прехвърлено вземането, поема риска от неплащане от страна на длъжника. В замяна на поемането на този риск банката или финансовата институция начислява такса на износителя. Таксата обикновено е процент от номиналната стойност на вземането. Преотстъпването се използва най-често, когато износителят не е в състояние да получи финансиране при благоприятни условия от други източници. В някои случаи форфетирането може да се използва и за хеджиране срещу валутен риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма