Фючърс

Фючърсните договори са споразумения за покупка или продажба на активи, като стоки или ценни книжа, на фиксирана цена в бъдеще. Фючърсните договори се търгуват на борси, а цените се определят от пазарните сили. Фючърсните договори се използват от инвеститорите за хеджиране на ценовите движения на базовия актив. Например, ако инвеститорът очаква цената на златото да спадне, той може да закупи фючърсен договор за злато. Ако цената на златото спадне, инвеститорът ще реализира печалба от договора. Фючърсните договори могат да се използват и за спекулиране с ценови движения. Например, ако инвеститорът смята, че цената на златото ще се повиши, той може да закупи фючърсен договор за злато. Ако цената на златото се повиши, инвеститорът ще реализира печалба от договора.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма