Хед Офис (Head office)

Централният офис на търговска банка е централният център, от който се управляват всички дейности на банката. Това включва управлението на дейностите на нейните клонове, представителства и други офиси. Централният офис отговаря за определянето на стратегическата насока на банката, както и за надзора на ежедневните ѝ операции. Тя отговаря и за това банката да спазва регулаторните изисквания и да изпълнява финансовите си цели. Централният офис играе жизненоважна роля за успеха на търговската банка и затова е важно той да бъде добре управляван и ефективен.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма