Хеджиране

Хеджирането е начин за намаляване на кредитния риск чрез извършване на форуърдни сделки, така че съществуващият риск от някоя вече съществуваща сделка или съществуваща позиция да бъде избегнат или сведен до минимум в замяна на плащане на договорената цена на хеджирането. Хеджирането може да се използва за намаляване на риска от загуба от колебания в стойността на активи, пасиви, валутна експозиция или лихвена експозиция. Хеджирането може да се използва и за защита срещу риска от промяна в стойността на финансов инструмент, стока или валута. Хеджирането е техника, която се използва от физически лица, компании и финансови институции за управление на риска. Хеджирането включва заемане на позиция във финансов инструмент или стока, която компенсира риска в друга позиция. Хеджирането може да се използва за защита срещу риска от загуба.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма