Хибридни дългове

Хибридните дългове стават все по-популярни сред търговските банки като начин за набиране на средства. Хибридните дългове представляват суми, изплатени изцяло на разположение на търговската банка срещу емитиране на ценни книжа, при условие че изплащането им не е гарантирано под никаква форма. Този вид споразумение осигурява на търговската банка по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по който използва набраните средства, и също така позволява на банката да поеме по-голям риск, отколкото би било възможно при традиционния дългов инструмент. Хибридните дългове могат да се използват за финансиране на широк спектър от дейности, включително планове за разширяване, разработване на нови продукти и изисквания за оборотен капитал. Макар че съществуват някои рискове, свързани с този вид финансиране, като например възможността ценните книжа да не бъдат изплатени, ако емитентът изпитва финансови затруднения, тези рискове обикновено са по-големи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма