Холдингово дружество

Холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел да участва под каквато и да е форма в други дружества или в тяхното управление, без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Холдинговите дружества могат да притежават акции по различни причини: за да получат контролно участие в друго дружество (по стратегически или финансови причини) или за да получат доход от дивиденти, изплащани от дружеството, в което е инвестирано. Холдинговите дружества често се използват като средство за инвестиране, тъй като могат да осигурят начин за набиране на капитал, без да се налага те самите да произвеждат или търгуват. Холдинговите дружества могат също така да помогнат за предпазване на инвеститорите от отговорност, тъй като те не участват пряко в ежедневните операции на дружествата, в които е инвестирано.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма