Хронологична регистрация

Хронологичната регистрация е система, която отразява точно времето на получаване на документите за обработка в BISERA. Това означава, че се записват часът, минутата и секундата, посочени от банката или банковия клон, който е инициирал плащането. Тази система е важна, защото помага да се гарантира, че всички плащания се обработват своевременно и ефективно. Чрез точното проследяване на часа на получаване на всеки документ BISERA може да гарантира, че всяко плащане се обработва по реда, в който е получено. Тази система за хронологична регистрация спомага за подобряване на ефективността на BISERA и гарантира, че всички плащания се обработват по справедлив и равноправен начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма