Цедент

Цедент е лице, което прехвърля вземането си на друго лице. Цедент е името, което се дава на лицето, което прехвърля вземането, а цесионер е името, което се дава на лицето, на което цедентът прехвърля вземането си. При прехвърлянето на вземането си Цесионерът може да прехвърли изцяло или отчасти своя дял в цедираното имущество. Договорът за цесия е споразумение между Цедента и Цесионера, по силата на което Цедентът прехвърля своето право, собственост и интерес върху Цедираното имущество, а Цесионерът се съгласява да приеме Цесията и да изпълни задълженията на Цедента по договора. Договорът за цесия може да бъде устен или писмен. Договорите за цесия обикновено се използват при продажби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма