Ценни книжа

Ценните книжа са финансови инструменти, които дават на собствениците си правото да получават паричен доход. Те се делят на ценни книжа с фиксирана лихва и ценни книжа с променлив доход. Първите включват например облигации, а вторите - акции. Ценните книжа осигуряват на предприятията начин за набиране на капитал, а на инвеститорите - начин да получават доход от своите инвестиции. Когато инвестирате в ценни книжа, е важно да разбирате свързаните с тях рискове. Например облигациите могат да осигурят фиксиран процент на възвръщаемост, но също така могат да бъдат обект на лихвен риск. По подобен начин акциите могат да предложат потенциал за капиталови печалби, но също така могат да бъдат нестабилни и да са обект на пазарен риск. Както при всяка инвестиция, важно е да направите проучване, преди да инвестирате в ценни книжа.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма