Цесиор

Цесионерът е лице, на което е прехвърлено вземане. Това може да се случи по различни причини, включително когато някой подаде молба за обявяване в несъстоятелност или когато дългът се продаде на агенция за събиране на вземания. И в двата случая цесионерът става отговорен за събирането на дълга. Това може да бъде труден процес, тъй като много хора не желаят да плащат дългове, които са били прехвърлени на друго лице. Въпреки това има няколко неща, които цесионерът може да направи, за да увеличи вероятността да получи плащане. Първо, важно е да се води точна документация за цялата кореспонденция с длъжника. Това ще помогне да се докаже, че дългът е легитимен и че са положени усилия за събирането му. Второ, често е полезно да се изпрати заверено писмо до длъжника.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма