Цесия

При цесията кредиторът прехвърля своите вземания и права по договор на трета страна. Това позволява на третото лице да влезе в ролята на кредитор и да поеме всички негови права и задължения. Цесията обикновено се използва, когато кредиторът не е в състояние или не желае да продължи да преследва дълга. Цесията е подобен процес, но при нея не се прехвърлят всички права и задължения на третото лице. Вместо това цесионерът има само правото да събира дълга, но не и задължението да го плати. По този начин цесията обикновено се използва, когато длъжникът желае и може да плати, но кредиторът иска да бъде освободен от задълженията си по договора. Цесията може да се използва и за прехвърляне на други видове интереси.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма