Чек

Чековете са вид ценни книжа, които отразяват нареждането на титуляря на чека да плати на определено лице или на издателя на чека посочената в него сума. Чековете обикновено се издават в банка и са платими на приносителя при поискване. Чековете са вид прехвърляем инструмент, което означава, че могат да се прехвърлят от едно лице на друго. Чековете могат да се използват за извършване на плащания за стоки и услуги или за заплащане на някой за извършена работа. Чековете могат да се използват и за теглене на пари в брой от банкова сметка. Обикновено чековете се изписват с мастило, но могат да бъдат отпечатани и с помощта на компютър и принтер.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма