БОРИКА

БОРИКА е банкова организация, създадена през 1993 г. с цел опростяване на картовите плащания. Управителният съвет на БНБ отчита, че липсва единна национална инфраструктура за обработка на картови плащания, и затова решава да предприеме действия. Със създаването на БОРИКА те целят да рационализират процеса и да го направят по-ефективен. Организацията успешно изпълнява своята мисия и през годините е обработила милиони картови плащания. Освен че улесни живота на потребителите, BORICA допринесе и за стимулиране на икономиката, като улесни приема на картови плащания от страна на предприятията. В резултат на това БОРИКА оказа положително въздействие както върху гражданите, така и върху предприятията.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма